ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

จำนวนทที่รับ  1   อัตรา

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย แลกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • รู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียน
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกหน่วยงาน
 • สามารถใช้ Ms Office ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถประชาสัมพันธ์ และดูแลภาพพจน์ของบริษัทต่อบุคคลภายนอกและสามารถรักษาความลับทางธุรกิจได้
 • หากมีประสบการณ์ตรงในงานเลขานุการบริษัทและมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • **หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณาใบสมัครที่มีรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่ต้องการเท่านั้น

ตำแหน่งงาน ผู้ประสานงานโครงการ

จำนวนรับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

-ประสานงานกับผู้ออกแบบทั้งส่วนโครงสร้างและตกแต่งภายใน

-ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง

-ทำเอกสารนำเสนอ รายงานความคืบหน้าของงาน

-มีความรู้เรื่องงานเขียนแบบ งานตกแต่งภายใน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขามัณฑณศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี ชอบทำงานเป็นทีม
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณาใบสมัครที่มีรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่ต้องการเท่านั่น

 

 

สถานที่รับสมัครงาน

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 18 ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ