ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

จำนวนทที่รับ  1   อัตรา

ลักษณะงาน

 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย แลกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง หรือ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • รู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียน
 • มีความรับผิดชอบสูง สามารถเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกหน่วยงาน
 • สามารถใช้ Ms Office ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถประชาสัมพันธ์ และดูแลภาพพจน์ของบริษัทต่อบุคคลภายนอกและสามารถรักษาความลับทางธุรกิจได้
 • หากมีประสบการณ์ตรงในงานเลขานุการบริษัทและมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • **หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณาใบสมัครที่มีรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่ต้องการเท่านั้น

 

ตำแหน่งงาน ผู้ประสานงานโครงการ

จำนวนรับ 1 อัตรา

ลักษณะงาน

-ประสานงานกับผู้ออกแบบทั้งส่วนโครงสร้างและตกแต่งภายใน

-ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง

-ทำเอกสารนำเสนอ รายงานความคืบหน้าของงาน

-มีความรู้เรื่องงานเขียนแบบ งานตกแต่งภายใน

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขามัณฑณศิลป์ ออกแบบตกแต่งภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี ชอบทำงานเป็นทีม
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตกแต่งภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณาใบสมัครที่มีรูปถ่าย และระบุเงินเดือนที่ต้องการเท่านั่น

 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Operation Manager    

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

-เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย

-อายุ 35-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (MBA)ด้านการจัดการ (Management) หรือ การตลาด (Marketing)หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมีทักษะในการอบรมพนักงานวางแผนระบบงานร้านทองได้

-มีประสบการณ์ในการทำร้านทองอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ธุระกิจร้านทองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

-วางแผนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามนโยบายขององค์กร

-สื่อสาร ประสานงาน บริหารจัดการดูแลพนักงานภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพ

-บริหารดูแลและเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาสถานที่แต่ละสาขา ให้มีภาพลักษณ์ที่ดี

-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ทุกหน้าร้าน เพื่อสื่อไปถึงลูกค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทสื่อสาร

-ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

-จัดหา จัดทำหลักสูตร และ/หรือจัดอบรม สัมมนาพนักงานในสาขาเพื่อพัฒนาทักษะ

 

พนักงานขาย

จำนวน  2  อัตรา

คุณสมบัติ

-เพศหญิง

-อายุ  20-45 ปี

-วุฒิการศึกษา   ปวส. ขึ้นไป

-มีประสบการณ์ขายทองคำอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-มีประสบการณ์ด้านการขายทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง และหากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

-ขายทองคำรูปพรรณ ทองคำแท่ง 96.5 % หน้าร้านทองคำ Zarina

สถานที่ปฎิบัติงาน

-พุทธมณฑลสาย 5

 

 

สถานที่รับสมัครงาน

บริษัท ซาริน่า กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 18 ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ส่ง E-Mail มาที่

thitichaya.w@zarinagoldgroup.com

budsaya.c@zarinagoldgroup.com

โทร : 02-615-7397-8 ต่อ 404